Algemene voorwaarden van Arop

1. Toepassing algemene voorwaarden:

De hierna volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en goederen verstrekt door AROP. Deze voorwaarden regelen de contractuele relaties tussen AROP en de klant/opdrachtgever en dit op exclusieve wijze, met uitsluiting van de voorwaarden van de klant/opdrachtgever, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld. Enige uitsluiting van deze voorwaarden is enkel mogelijk bij schriftelijk akkoord van AROP.

2. Offertes en bestellingen:

Alle door AROP verzonden offertes zijn vrijblijvend en kunnen ten allen tijde worden ingetrokken. Een overeenkomst komt slechts tot stand na ontvangst van een bestelling van de klant/opdrachtgever tenzij binnen de 14 dagen na deze bestelling AROP meldt dat zij de bestelling niet wenst uit te voeren. AROP behoudt zich dus het recht voor elke bestelling te weigeren binnen een termijn van 14 dagen niettegenstaande een verzending van een offerte van harentwege hieraan voorafging.
Elke bestelling van een klant/opdrachtgever is onherroepelijk. Een annulering is slechts geldig na aanvaarding door AROP. Ingeval van annulering door een klant/opdrachtgever van een bestelling zonder dat deze aanvaard is door AROP is de klant/opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 25 % van het totale bedrag van het contract onder voorbehoud van vermeerdering bij hogere schade. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en een mogelijke winstderving.

3. Aansprakelijkheid:

De klant/opdrachtgever hoort de geleverde diensten en/of goederen onmiddellijk na te zien na ontvangst hiervan. Geen klachten worden meer aanvaard na afloop van een termijn van 8 dagen na de levering of behandeling.
Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding en/of herstelling aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen een termijn van twee weken worden ingediend, en voor zover de goederen niet in behandeling worden genomen. Een eventuele vergoeding wordt beperkt tot de prijs van het contract.
AROP is van zijn verplichtingen ontheven in zoverre de uitvoering van de overeenkomst wordt
verhinderd door omstandigheden als overmacht of die zich voordeden buiten de wil of controle van AROP.
De leveringstermijn aangeduid op de bestelling of orderbevestiging van AROP zijn louter indicatief en
kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot het aanrekenen van welke schadevergoeding ook.
De bestellingen dienen afgehaald te worden in de magazijnen van AROP, behoudens anders
overeengekomen. Elk vervoer gebeurt op kosten en risico van de klant/opdrachtgever.

4. Prijs en betaling:

De prijs is deze zoals overeengekomen op de offerte of orderbevestiging en geldt exclusief BTW en exclusief eventuele kosten van levering, vervoer en/of verzekering. Indien de klant/opdrachtgever verzuimt de goederen (en eventuele overschotten of restproducten) af te halen, kan AROP een bewaarloon in rekening brengen, gelijk aan 1 € per palletplaats die voor opslag vereist is en dit per begonnen week van opslag.
Al de facturen van AROP dienen betaald te worden op de zetel van AROP en dit binnen de 30 dagen na factuurdatum. Na deze termijn heeft AROP van rechtswege (zonder voorafgaande ingebrekestelling) recht op een verhoging van het factuurbedrag gelijk aan 15 % als forfaitaire schadevergoeding met een minimum van 125 €, alsmede recht op een intrest van 1 % voor iedere begonnen maand vertraging.
Door overschrijding van de vervaltermijn vervallen de hierverrnelde of bedongen vervaltermijnen en worden alle openstaande facturen meteen opeisbaar.
Tussen partijen wordt overeengekomen dat alle goederen van de klant/opdrachtgever die zich in de
magazijnen en werkplaatsen van AROP bevinden, door AROP kunnen worden weerhouden tot waarborg van de betalingen die nog verschuldigd zijn door de klant/opdrachtgever aan AROP.

5. Bevoegdheid:

Voor betwistingen aangaande de diensten van AROP zijn enkel de rechtbanken te Antwerpen bevoegd en is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.